Aurora Resort Khao Yai
Khao Yai Resevation
: 044-983048 , 087-3692020 Fax: 044-938071 Email: rsvn_khy@auroraresort.com
Bangkok Reservation: Tel: 02-7487175-78, Fax : 02-7487179 Email: group_bkk1@auroraresort.com© 2011-2012 www.auroraresort.biz. Designed by jaja